We lezen verder uit Matteüs. In verband met de doop sla ik Matteüs 8:23-34 voor nu even over. We lezen zondag Matteüs 9:1-8. Jezus zegt iets opmerkelijks. ‘Kenners’ (schriftgeleerden) vinden het zelfs godslasterlijk wat Jezus zegt. Het gaat over Jezus’ (vol)macht om zonden te vergeven. Zoiets kan alleen God. Wie denkt Jezus wel niet dat hij is!? Gelukkig zegt Jezus het toch. En houdt Hij voet bij stuk. Deze tekst past bij de bediening van de Heilige Doop: ‘we belijden een doop tot vergeving van zonden’ (geloofsbelijdenis Nicea). Wat fijn dat de Heilige Doop tweemaal wordt bediend. Welkom in de (online) kerkdienst. Nog een primeur. Zondag gaan we voor het eerst in onze kerkdienst uit de NBV21 lezen. Matteüs 9:2 uit de NBV21 kent een verandering ten opzichte van de NBV (2004). Benieuwd waar dat om gaat? Kijk op nbv21.nl over de nieuwe, herziene vertaling NBV21 (o.a. het genoemde vers uit Matteüs). Ik sta bij de betekenis van dit vers stil in de preek. Ik hoop de preektekst weer op mijn blog jmhaak.com te zetten.

ds. Matthijs Haak