KERKELIJKE BIJDRAGEN

De kerkelijke bijdragen van de individuele kerkleden vormen het in omvang belangrijkste onderdeel van de ontvangsten in de kerkelijke kas. Deze kerkelijke inkomsten bestaan uit vaste vrijwillige (financiële) bijdragen van gemeenteleden, de collectes tijdens de eredienst en de ontvangen giften door de diaconie. Deze inkomsten worden onder meer aangewend voor het in stand houden van de eredienst, diaconale (financiële) ondersteuning in de gemeente en voor de zending. Daarnaast draagt de kerk, via omslagen, een vast bedrag per lid af aan diverse landelijke organisaties.

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN

Als gemeente van Christus in Dordrecht zijn we de Here dankbaar voor de vele zegeningen die we van Hem ontvangen. Ook op het materiële vlak zijn we gezegend met bijvoorbeeld een eigen kerkgebouw en de mogelijkheid een eigen predikant en kosters te onderhouden. Bovendien worden we in staat gesteld als kerk onze bijdrage te leveren aan het in stand houden van (kerkelijk) werk in Nederland en daarbuiten. Momenteel bedragen de totale uitgaven van de kerk ongeveer €250.000,-.
Elk gemeentelid wordt opgeroepen naar draagkracht hieraan bij te dragen. Een goede manier om uw bijdrage te regelen, is om een vast bedrag per jaar aan de kerk toe te zeggen. Deze toezegging noemen we dan een vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Deze bijdrage is vrijwillig, omdat u zelf kunt bepalen hoe groot die jaarlijks zal kunnen zijn. De bijdrage is ook vast en niet vrijblijvend, omdat de kerk erop moet kunnen rekenen dat dit geld er zal komen (onvoorziene omstandigheden daargelaten). De inkomsten van de diaconie bestaan uitsluitend uit giften en collecten en blijven in deze handreiking buiten beschouwing.

Bij het vaststellen van de hoogte van de VVB spelen verschillende zaken een rol. Een aantal factoren is:
a) het aantal adressen van onze gemeente;
b) het aantal inkomens per adres: studenten hebben natuurlijk minder mogelijkheden dan werkenden, en die hebben weer minder mogelijkheden dan tweeverdieners;
c) het aantal leden per adres: (grote) gezinnen hebben meer en andere financiële zaken te regelen dan alleenstaanden;
d) de hoogte van de inkomens: een hoger inkomen biedt niet alleen meer mogelijkheden om te geven, maar het geeft (bij giften) ook een hoger belastingvoordeel dan een lager inkomen.

Deze overwegingen zijn zuiver zakelijk. En als we het over giften en 'de dienst van de barmhartigheid' hebben, dan spelen andere overwegingen ook een rol: onze God en Vader vraagt van ons offervaardigheid. Die offervaardigheid betreft niet in de eerste plaats de hoogte van de gift, maar de gesteldheid van het hart. De vaststelling van onze VVB, onze collectebijdragen en andere giften, moet geen sluitpost zijn, waarbij we aan het eind van het jaar wel zullen zien wat er van onze inkomsten nog is overgebleven.

Een weloverwogen vaststelling van de hoogte van onze giften blijft moeilijk. In de tijd van het Oude Testament gold voor de Israëlieten de regel van de tienden: een tiende deel van alle opbrengsten moest voor de Here worden afgezonderd.

Het Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken heeft richtlijnen opgesteld voor de kerken. Op deze richtlijnen zijn onderstaande richtbedragen gebaseerd, waarbij uitgegaan wordt van het bruto (belastbaar) inkomen (eventueel van beide echtgenoten samen). Inwonende kinderen met een eigen inkomen worden geacht zélf VVB te betalen.

Bruto inkomen per jaar

Richtbedrag

Richtbedrag

% tov

 

per maand

Per jaar

inkomen

Tot 10 000 euro

10,00

125,00

2,0%

10 000 tot 20 000 euro

30,00

360,00

2,5%

20 000 tot 30 000 euro

65,00

780,00

3,0%

30 000 tot 40 000 euro

110,00

1300,00

3,75%

40 000 tot 50 000 euro

150,00

1800,00

4,0%

50 000 euro en meer

190,00

2250,00

4,5%

De afdracht per gemeentelid (zowel belijdende als doopleden) aan landelijke omslagen bedraagt ongeveer € 122,00. Dit houdt in dat met een gift van ca. € 10,- per maand per gemeentelid vrijwel uitsluitend deze afdracht kan worden betaald. Wij willen u derhalve vragen, uiteraard alleen indien dit financieel mogelijk is, dit bedrag als ondergrens te beschouwen.

Aangezien veel uitgaven verspreid over het jaar plaatsvinden, vraagt de Commissie van Beheer u dringend uw VVB maandelijks automatisch over te maken. U kunt de VVB overmaken op rekeningnummer NL73INGB0000511157 (ING Bank) ten name van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Dordrecht.

 

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kosten € 0,90 per stuk en zijn verkrijgbaar in zakjes van 50 stuks voor € 45,00.
Wilt u munten bestellen? Maak dan € 45,00 of een veelvoud daarvan over op rekeningnummer NL42 RABO 0315 3202 06 t.n.v. Geref. Kerk Dordrecht.
Op de eerste en de derde zondag van de maand kunt u ’s morgens na de ochtenddienst bestelde zakjes afhalen in de consistorie bij zr. Joke de Lange.

Het gebruik van collectemunten biedt fiscaal voordeel, aangezien u deze bedragen als gift kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting (samen met de VVB en de betalingen aan de diaconie).