Instructie Pastoraal Medewerkers GKV Dordrecht

Doel

 • Het doel van pastoraal medewerkers is om met gemeenteleden samen op te lopen en ze te ondersteunen in hun relatie met God en de mensen om hen heen.

Hierbij kan het gaan om gemeenteleden (jong en oud) die moeite ervaren vanwege de gebrokenheid van hun leven en hierbij intensievere begeleiding nodig hebben dan door de ouderling, diaken of predikant kan worden geboden.

Ook is het mogelijk dat er pastorale ondersteuning gevraagd wordt door mensen van buiten onze gemeente. Bijvoorbeeld vanuit de Alphacursus of het Staartproject.

Positionering

 • Een pastoraal medewerker functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 • Een pastoraal medewerker is een gemeentelid dat bijzondere pastorale gaven heeft en/of specifieke scholing heeft ontvangen op het gebied van pastoraat en/of bijzonder ervaring heeft op het gebied van pastoraat.

 • Binnen de door de kerkenraad gestelde kaders heeft een pastoraal medewerker vrij mandaat om zelfstandig inhoud te geven aan de taak en rol in de gemeente.

 • Naast de pastoraal medewerkers functioneert een coördinator, die aanspreekpunt is voor de ambtsdragers en de gemeenteleden. De coördinator is zelf niet actief als pastoraal medewerker.

 • Zoveel als nodig, maar minimaal één keer per jaar, vindt overleg plaats tussen (een afvaardiging van) de kerkenraad en de pastoraal medewerkers.

Benoeming, samenstelling, organisatie

 • Een pastoraal medewerker wordt benoemd door de kerkenraad.

 • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van de groep pastoraal medewerkers, waarbij recht wordt gedaan aan de samenstelling van de hele gemeente van jong tot oud.

 • Een pastoraal medewerker wordt voor vier jaar benoemd.
  Om gelijktijdig aftreden van alle medewerkers te voorkomen wordt bij het van start gaan de helft van de pastoraal medewerkers voor drie jaar benoemd.
  De eerste zes maanden zijn een proefperiode; aan het eind hiervan kan door zowel de kerkenraad als de pastoraal medewerker worden besloten niet verder te gaan.
  Na vier jaar kan de benoemingstermijn met onbepaalde tijd worden verlengd.

 • Bij zijn/ haar benoeming onderschrijft een nieuwe pastoraal medewerker de ethische code (bijlage) en een belofte van geheimhouding.

 • Naast de pastoraal medewerkers functioneert een coördinator. De coördinator is zelf geen pastoraal medewerker.

 • De pastoraal medewerkers zorgen voor onderlinge samenhang en betrokkenheid door periodiek een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen. In principe wordt daarbij geen informatie over gemeenteleden gedeeld.

 • In overleg met de kerkenraad kunnen pastoraal medewerkers zich laten scholen of begeleiden voor het uitoefenen van hun taak.

Werkwijze

 • Een pastoraal medewerker kan op drie manieren betrokken raken bij de pastorale zorg aan een gemeentelid.

  1. Door overdracht vanuit de kerkenraad
  Wanneer een gemeentelid door een ambtsdrager aan een pastoraal medewerker wordt overgedragen gebeurt dit in een gesprek tussen de ambtsdrager, de betrokkene en de pastoraal medewerker.
  Afhankelijk van de concrete situatie wordt de pastorale zorg geheel aan de pastoraal medewerker overgedragen, of worden afspraken gemaakt over een specifiek onderdeel van zorg of begeleiding.
  Periodiek wordt afgestemd hoe de pastorale begeleiding verloopt.

  2. Door een rechtstreekse aanmelding vanuit de gemeente
  Een gemeentelid kan zich rechtstreeks aanmelden bij een pastoraal medewerker. In dat geval wordt geen informatie gegeven aan de kerkenraad. Wel wordt aan de kerkenraad gemeld dat er gesprekken plaatsvinden met het betreffende gemeentelid.
  Wanneer het gedurende het traject gewenst toch is informatie over te dragen, zal dit altijd gebeuren met medeweten van de pastorant.

  3. Op initiatief van een pastoraal medewerker
  Pastoraal medewerkers kunnen zelf mogelijke pastorale nood signaleren. De pastoraal medewerker zal in dat geval afstemming plegen met de ambtsdrager van het betreffende gemeentelid, voordat pastorale begeleiding wordt ingezet.

 • De coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente en de kerkenraad, en bekijkt per aanmelding welke pastoraal medewerker een vraag kan oppakken.

 • Bij de start van elk traject worden in elk geval het beoogde tijdpad en de wederzijdse verwachtingen besproken en schriftelijk vastgelegd. Verdere afspraken over pastorale begeleiding kunnen van geval tot geval verschillen, en worden ook altijd schriftelijk vastgelegd. De coördinator is hiervoor verantwoordelijk.

 • Afhankelijk van de situatie vindt overleg plaats met predikant, ouderling, diaken, wijkteam en/ of professioneel hulpverlener.

Communicatie, evaluatie

 • De kerkenraad communiceert met de gemeente over de rol, plaats en verantwoordelijkheid van de pastoraal medewerkers.

 • Deze regeling geldt vanaf 1 september 2015 en wordt na twee jaar geëvalueerd.

Ondertekeningsformulier ethische code en belofte tot geheimhouding