GEBRUIK ORGEL EN PIANO IN DE KERKZAAL

U wordt verzocht om aanvragen voor het gebruik van het orgel en/of piano voor studiedoeleinden te richten aan de Liturgiecommissie. De commissie zal in overleg met de 1e organist(e) hierover beslissen.


VERHUUR ZALEN IN DE KANDELAARKERK

De Kandelaarkerk is eigendom van de Gereformeerde kerk te Dordrecht. Naast de reguliere kerkdiensten, catechisaties en gemeente- of verenigingsvergaderingen kunnen in de vergaderzalen ook andere activiteiten plaatsvinden. Het is mogelijk om hiertoe zaalruimte te huren. De Commissie van Beheer heeft hiervoor de volgende uitgangspunten en spelregels opgesteld.

Doelstelling

De verhuur van de kerkzalen dient dienstbaar te zijn aan de opbouw van het kerkelijk leven. Het is geen doel om de kerk te gebruiken om inkomsten te realiseren voor de kerk en/of de kosters.

Spelregels

De huurders dienen zich te houden aan de huisregels. De Commissie van Beheer behoudt zich het recht voor om bij niet naleving hiervan de huur te beëindigen en/of toekomstige verzoeken af te wijzen.

1. De ruimtes in de Kandelaarkerk zijn te huur voor:

a. de activiteiten die in brede zin zijn gerelateerd aan de opbouw van het gemeenteleven van de Gereformeerde kerk te Dordrecht. Hieronder worden ook activiteiten verstaan die te maken hebben met het wel en wee van individuele gemeenteleden (recepties, verjaardagen, familiebijeenkomsten, concerten, etc.),

b. christelijke maatschappelijke instellingen,

c. overige instellingen, zoals begrafenisondernemingen, gemeentebestuur, etc.

De onder b) en c) genoemde instellingen, zoals vermeld op een door de Commissie van Beheer opgesteld en bij de te houden overzicht.

Indien een verzoek tot huur van zaal/zalen wordt ontvangen van instellingen enz. niet vermeld op eerder genoemd overzicht, neemt de koster contact op met de Commissie van Beheer.

2. Een ieder die een zaal wenst te huren, dient zich met zijn/haar verzoek te wenden tot de koster. Dit kan op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur op het telefoonnummer 06 43 02 74 74 of (078) 8795568 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. De koster registreert het verzoek en wijst – indien het verzoek past binnen de doelstelling en de planning van de ruimtes – direct een ruimte en een tijdstip toe. In geval van twijfel zal de koster eerst ruggespraak houden met de Commissie van Beheer.

4. Alle huurders dienen de onderstaande huurtarieven te voldoen. De boekhouder stuurt hiertoe een rekening inclusief de eventuele kosten voor de verstrekking van koffie enz.

5. Verzoeken om (eenmalig) te worden vrijgesteld van het betalen van zaalhuur kunnen worden gedaan aan de Commissie van Beheer. De commissie legt een dergelijk verzoek voorzien van een advies voor aan de kerkenraad. Zolang geen vrijstelling is verleend, dient zaalhuur te worden betaald.

6. Voor het gebruik van de zalen gelden de volgende regels:

a. in het gehele gebouw geldt een rookverbod.

b. de kerkzaal mag niet worden betreden met drinken en/of etenswaren.

c. afval en papier dienen in de prullenbakken te worden gedaan.

d. telefoneren met de vaste aansluiting is alleen toegestaan in noodgevallen, bij aanwezigheid van de koster alleen na overleg.

e. kleine kinderen dienen te worden begeleid naar het toilet.

7. Voor het gebruik van het orgel dient vooraf toestemming te zijn verleend door de 1ste organist(e). Dit geldt ook voor het gebruik van de vleugel door goed geoefende pianospelers.

8. Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van (één van) de koster(s). Deze zorgt/zorgen dan tegen vergoeding van € 15 per uur voor het schoon opleveren van het gebouw en voor werkzaamheden zoals het schenken van koffie. De aanwezigheid van de koster is voor kerkleden bij zaalhuur niet verplicht. Wanneer geen koster aanwezig is, dient de huurder de gebruikte ruimtes schoon achter te laten; d.w.z.: de keuken opgeruimd en de keukenvloer gedweild. In de gebruikte zalen dienen alle gemorste etenswaren te worden verwijderd. Verder dienen de toiletten te worden gereinigd met de daartoe bestemde middelen. Bij het niet nakomen van deze stelregel, wordt tenminste twee uren kostersarbeid (€ 30) in rekening gebracht.

9. Voor het verstrekken van koffie en thee tijdens vergaderingen wordt een bedrag van € 1,00 per deelnemer in rekening gebracht. Indien koffie gewenst is, dient het aantal verwachte deelnemers bij reservering te worden opgegeven. Dit wordt door de koster geadministreerd. Dit aantal dient als basis voor het in rekening brengen van de koffiekosten.

10. Indien na gebruik van de gehuurde ruimte(n) schoonmaak noodzakelijk is, zullen hiervoor kostersuren in rekening worden gebracht.

11. Indien er in een zaal of hal een afwijkende stoel en tafelopstelling nodig is moet dit van te voren worden aangevraagd en zullen er ook extra kostersuren worden gerekend vanwege het werk vooraf en achteraf.

tarieven zaalverhuur enz.

Onderstaand de nieuwe tarieven per 1 oktober 2015 :

zaal gemeenteleden derden bijzonderheden

----------------------------------------------------------------------------------------

a. comm.ruimte 6 20,-- 30,-- per dagdeel *

40,-- 60,-- per dag

b. zaal 1, 3 of 4 40,-- 60,-- per dagdeel

80,-- 120,-- per dag

c. Keuken bij pauzes 40,-- 60,-- per dagdeel

80,-- 120,-- per dag

d. zaal 2, 5 of de hal 60,-- 80,-- per dagdeel

120,-- 160,-- per dag

e. zaal 4 en 5 gecomb. 80,-- 100,-- per dagdeel

160,-- 200,-- per dag

f. kerkzaal 180,-- 250,-- per dagdeel /dag

g. gebruik vleugel ** 25,-- 35,-- -------------------

h. koffie / thee 1,-- 1,-- per kop

i. kostersuren 15,-- 15,-- per uur

* dagdeel : morgen, middag of avond

** in overleg/ toestemming muziekcie.

Nadere toelichting

Uit bovenstaande blijkt dat de hal dus ook apart als ruimte gehuurd kan worden (d.) Bij huur van één van de zalen is de hal uiteraard wel toegankelijk. Het gebruik van sanitair en garderobe is bij de huurprijs inbegrepen. Wordt er bij de huur van één van de zalen (of huur van de hal) ook gebruik gemaakt van keuken in pauzes e.d. dan komt de huurprijs keuken (c.) er bovenop.

Indien alleen een kan koffie/thee naar de zaal gebracht moet worden en er verder geen gebruik wordt gemaakt van keuken door pauzes dan wordt de huurprijs keuken niet gerekend.

Gebruik van zalen door gemeenteleden b.v. wijkochtend, samenkomst van senioren, verenigingen, geen zaalhuur en geen kosten voor koffie/thee.

Het gebruik van zaal/zalen door gemeenteleden tijdens een begrafenis bijeenkomst (incl tijd van condoleren) en doopdienst is gratis, wel zullen – indien gewenst - kostersuren, broodjes enz. als ook koffie/thee worden doorberekend.

Huwelijken is een door kerkenraad belegde eredienst en daarmee dus gratis.

Indien mensen rondom doop, huwelijk en begrafenis gebruik willen maken van zalen, meer dan hierboven beschreven, dan zijn daar wel huur- en kosteruren aan verbonden. Voorbeelden hiervan zijn condoleren/bijeenkomst na afloop van de begrafenis. Condoleren een dag eerder.

Bij doop een langdurige familiebijeenkomst (bijv. meer dan een uur) Of een receptie bij een huwelijk voor/na de dienst.

Krachtstroom 380 in meterkast aanwezig. Geen leidingen van krachtstroom naar de zalen aanwezig.

kerkzaal

400 zitplaatsen, uit te breiden met tweemaal 60 zitplaatsen (zaal 3 en 4)

(totaal 520 zitplaatsen) kerkzaal 370 m2

Verhuur van deze ruimte is mogelijk, echter onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de opstelling van de stoelen en/of het liturgisch centrum niet zonder overleg met de koster wordt gewijzigd.

zaal 1

crecheruimte 39 m2, vergaderopstelling ca. 12 personen. Deze zaal is voorzien van marmoleum en ook geschikt voor creatieve doeleinden of als oefenruimte.

zaal 2

soos 54 m2, vergaderopstelling ca. 12 personen. Deze zaal is voorzien van marmoleum, heeft een bar en ook geschikt voor creatieve doeleinden, oefenruimte en als feestzaal. Er is ringleiding in deze zaal.

zaal 3, linker overloopzaal 41 m2, vergaderopstelling ca. 12-30 personen.

zaal 4, rechter overloopzaal 41 m2, vergaderopstelling ca. 30 personen.

zaal 5, grote vergaderruimte 54 m2, vergaderopstelling ca. 30 personen.

zaal 6, commissieruimte 18 m2, vergaderopstelling max. 10 personen.

hal 155 m2