Achtergrond

Bijbelstudie op donderdagavond om 20.15uur

Datum

Bij wie

Gespreksleider

Onderwerp

Bijzonderheden

19 september 2013

Jan Gert en Zwanny

Douwe

Tekenen van de eindtijd

3 oktober

In de kerk

Openingsavond

10 oktober

Martine v.d. Eijk

Gerbrand en Betty

Huisbezoekthema; Gen 18:19. Thema: waar leef jij voor?

N.a.v. de preek ochtenddienst van 29 september 2013.

Zwanny levert stellingen.

31 oktober

Gerbrand en Betty

Jan Willem

“In gesprek”, het spel

Meer info volgt

14 november

Wilco en Gerarda

Martine v.d. Eijk

Zinvol leven hfs 1

Over Prediker

28 november

Maarten en Gerieke

Wilco en Gerarda

Zinvol leven hfs 2

Over Prediker

12 december

Martine de
Vries

Gerieke

Zinvol leven hfs 3

Over Prediker

19 december

Tineke

Martine de Vries

Exodus 6:6-8 en
Exodus 15:18.

Thema: Verlost tot een verlossend leven!

N.a.v. de preek
ochtenddienst van
15
december 2013.

9 januari 2014

Hans

Tineke/Josien

“In gesprek”, het spel

Meer info volgt

23 januari

Jan Gert en
Zwanny

Hans

Zinvol leven hfs 4

Over Prediker

6 februari

Douwe

Jan Gert

Zinvol leven hfs 5

Over Prediker

20 februari

Jan Willem

Ivonne

Zinvol leven hfs 6

Over Prediker

6 maart

Ivonne

Zwanny

Zinvol leven hfs

7

Over Prediker

20 maart

Josien

Douwe

Zinvol leven hfs 8

Over Prediker

3 april

Martine v.d.
Eijk

Gerbrand en Betty

“In gesprek”, het spel

Meer info volgt

17 april

Gerbrand en
Betty

Jan Willem

Thema: Wat doen wij
met Pasen?

N.a.v. de preek 2014.
ochtenddienst van 13
april

1 mei

Wilco en
Gerarda

Martine v.d. Eijk

De Heilige Geest

Meer info volgt

15 mei

?

?

?

?

29 mei

Hemelvaartsdag

Door de feestdagen van het christendom te bekijken leer je veel van de betekenis van deze godsdienst. De betekenis van elke christelijke feestdag staat hieronder beschreven. Als je alle feestdagen bekijkt dan zul je zien dat de persoon Jezus Christus steeds centraal staat.

Kerst (25 en 26 december)

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Jezus, de Zoon van God. Hij kwam als mens naar de aarde om de mensheid te verlossen van zonde en ongerechtigheid.

Goede Vrijdag

Jezus kreeg tijdens Zijn leven op aarde zowel volgelingen als vijanden. Op een vrijdag voor het Joodse paasfeest werd Jezus door de Romeinen gekruisigd. Deze terechtstelling heeft voor christenen grote waarde. Jezus ging namelijk vrijwillig aan het kruis om de zonden van mensen op Zich te nemen. Jezus wordt ook wel voorgesteld als het Paaslam, of het Lam van God. Zijn dood was namelijk een offer aan God.
Aan deze gebeurtenis wordt op Goede Vrijdag gedacht.

Pasen (de eerste zondag na Goede vrijdag)

Maar de dood van Jezus was niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Op deze manier overwon de Zoon van God de dood en zorgde voor een eeuwig perspectief voor de mensheid. Op Pasen wordt deze overwinning letterlijk 'gevierd'.
Pasen is oorspronkelijk een Joods feest, Pesach genoemd. De Joden gedenken op deze dag de daden van God voor het land Israël. De eerste christenen waren veelal Joods, zij hielden Pesach in ere, maar gaven het de huidige betekenis. De feesten Pesach en Pasen worden nu ook niet meer op dezelfde dag gevierd.
De datum waarop Pasen valt verschilt, maar ligt altijd tussen 22 maart en 25 april. De datum wordt bepaald door de maanstand. Pasen wordt namelijk gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente (21 maart).

Hemelvaartsdag (de 40e dag na Pasen)

Veertig dagen na Zijn opstandig uit de dood ging Jezus terug naar God, Zijn Vader. Hij ging terug en zal op Gods tijd op dezelfde manier weer terugkeren naar de aarde.

Pinksteren (de 10e dag na Hemelvaart)

Na de Hemelvaart van Jezus kwam de Heilige Geest naar de aarde. De Geest vervulde de eerste christenen en stuurt en leidt de gemeente tot de dag van vandaag. De hierboven genoemde feestdagen hebben allemaal te maken met het leven van Christus op aarde. Dat geldt niet voor de onderstaande dagen; bid- en dankdag.

Biddag

Deze wordt ook wel biddag voor gewas en arbeid genoemd. Oorspronkelijk was het de biddag voor gewas en dit betekende een vrije dag voor de bevolking van het (agrarische) platteland. In veel gereformeerde kerken is er op biddag (tweede woensdag in maart) een kerkdienst op de avond van die dag. Er wordt (tegenwoordig) niet alleen een zegen gevraagd voor het werk in de landbouwsector, maar voor alle arbeid en werkgelegenheid.

Dankdag

De biddag wordt aan het begin van het ‘landbouwseizoen’ gehouden; de dankdag aan het eind ervan. Deze dag wordt gehouden op de eerste woensdag in november; als de oogsten binnen zijn. Net als bij de biddag wordt tegenwoordig niet alleen voor de oogst gedankt, maar voor alle arbeid.

De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Dordrecht
Wie over de randweg van Dordrecht rijdt, ziet een markante woontoren boven nog een jonge nieuwbouwwijk uitsteken. Aan de voet van deze woontoren ligt een modern kerkgebouw. De Kandelaarkerk. Een modern gebouw dat mensen bindt en waar iedere zondag het eeuwenoude evangelie klinkt. Hieronder presenteert de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Dordrecht zich. Wat is de geschiedenis van deze kerk, waar kerkt ze, waar staat zij voor en wat betekent ze in Dordrecht en omgeving en in Curaçao?

Geschiedenis
De Gereformeerde kerk van Dordrecht heeft een lange geschiedenis achter de rug. Een geschiedenis die teruggaat tot vóór 1600 (1618-1619 Dordtse Synode; zie hieronder), of misschien nog vroeger. Het jaar 1517 wordt algemeen beschouwd als het jaar van de Hervorming. In de kerken was uiteraard al eerder onrust over veel zaken ontstaan. Maar in 1517 protesteerde de monnik Maarten Luther openlijk door zijn 95 stellingen tegen misstanden in de kerk aan te plakken aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Een van de vele grieven was het feit, dat men voor geld vergeving van zonden zou kunnen krijgen. Bovendien was de top van de clerus (geestelijkheid), zo verzakelijkt dat het alleen maar om macht en geld ging. In 1573 werd een eerste classis Dordrecht gehouden van de Gereformeerde kerken. In de 17e eeuw waren de tegenstellingen in deze kerken groot. De Arminianen stonden scherp tegenover de Calvinisten. De Synode van Dordrecht, met Nederlandse en buitenlandse afgevaardigden moest beslissen. Maar de tegenstellingen bleven nog jaren en als gevolg daarvan stond het land meerdere malen op de grens van een burgeroorlog. Een duidelijke scheiding van kerk en staat was er nog niet. De overheid bemoeide zich met de organisatie van en benoemingen in de kerk. De kerk probeerde bij de overheden zeggenschap te krijgen.

Synode van Dordrecht, 1618-1619
De Synode van Dordrecht 1618-1619 is van grote waarde geweest voor de kerken in Nederland. Het was de eerste Nationale Synode na de Hervorming van 1517 en na het begin van de 80-jarige opstand tegen Spanje. In deze opstand was de politieke zelfstandigheid in het geding maar tegelijkertijd de godsdienstvrijheid. De twist tussen Arminianen en Calvinisten liep in de kerk hoog op. Ook op het staatkundige terrein werkten de tegenstellingen door, zodat de Staten meermalen op de rand van een burgeroorlog stonden. De Synode van Dordrecht moest een oordeel uitspreken over het conflict. Op deze synode waren naast afgevaardigden uit de vaderlandse kerken ook afgevaardigden uit het buitenland aanwezig. Tegenover de leer van de kerk zoals de Calvinisten die leerde: alleen de genade van God kan de mens redden, stelden de Arminianen de vrije wil van de mens ten opzichte van God. De mens zou voor zijn eigen redding kunnen zorgen. De leer van de Arminianen werd veroordeeld. De veroordeling en de argumenten daarvoor werden vastgelegd in de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, ook wel genoemd de Dordtse Leerregels. Dit document is sindsdien een belangrijk belijdenisdocument van de Gereformeerde kerken. Na de synode-uitspraken bleef het nog heel lang onrustig in het land door de tegenstellingen op dit terrein. Op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden besloot de Synode om een complete Bijbelvertaling te verzorgen. Deze eerste complete Bijbelvertaling, onder kerkelijke auspiciën was een belangrijk middel voor groei van het geloofsleven in deze landen. Ieder kon nu het evangelie zelf lezen in eigen taal, en niet in het onbegrijpelijke Latijn, dat de vroegere kerken hanteerden. Deze Statenvertaling is bovendien van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Veel woorden die nu nog in gebruik zijn, zijn ontleend aan deze oude vertaling. De Synode stelde ook een Kerkorde op. Een aantal regels voor het samenleven van de zelfstandige Gereformeerde kerken: de Dordtse Kerkorde. De huidige kerkorde van de Gereformeerde Kerk is nog steeds in hoofdzaak gelijk aan deze Dordtse Kerkorde. Waarom werd deze Synode destijds uitgerekend in Dordrecht gehouden? Veel eerder werd al, zoals genoemd, in 1573 een regionale kerkvergadering, een classis gehouden. In 1582 werd een eerste regionale synode in Dordt gehouden. In het Hof van Holland werd in 1572 de eerste vrije Statenvergadering gehouden. Dordrecht had al sinds 1220 stadsrechten (de oudste stad van Holland) en was al vroeg een welvarende handelsstad. Het was een relatief veilige stad, op het eiland van Dordrecht. Vijanden konden vroegtijdig gesignaleerd worden. Goedwillende lieden, afgevaardigden e.d. konden over water de stad gemakkelijk bereiken. Vele jaren later, in 1834, men noemde kerken toen Hervormd, feitelijk was het een staatskerk, ontstond er opnieuw een breuk. Aanleiding was onder meer de vergaande centralisatie van de kerkelijke organisatie. Feitelijk werd de kerk “geregeerd” naar politiekstaatkundig model. Velen scheidden zich af van de Hervormde kerk en noemden zich weer Gereformeerde Kerk. In de eerste tijd sprak men van Afgescheidenen. In de loop van de 19e eeuw onttrok opnieuw een groep zich aan de Hervormde kerk en deze groep sloot zich later aan bij de Gereformeerde Kerken. Dit waren de Dolerenden. In 1944 ontstond er weer een breuk in de kerk: de Vrijmaking. Aanleiding was de leer over de betekenis van de doop van kleine kinderen.

Geschiedenis: Vrijmaking
16 maart 1945 maakten de eerste broeders en zusters zich vrij van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. Dit leidde tot de herinstituering van de ambten op 22 juli 1945, de officiële vrijmakingdatum. Op 22 maart 1946 voegde een groep bezwaarden zich vanuit de synodale kerk bij de gemeente. In 1960 hield de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Papendrecht op als zelfstandige kerk te bestaan. Na de vrijmaking hebben de volgende predikanten in Dordrecht gestaan: G. Reijenga, A.I. Krijtenburg, R. te Velde en P. Niemeijer. Sinds 2001 is ds. A.J. van Zuijlekom aan de gemeente verbonden. De gemeente telt momenteel zo’n 600 leden. In 1974 was dit nog 375. De gemeente is redelijk gelijkmatig opgebouwd. Gezinnen met jongere kinderen zijn sterk vertegenwoordigd. Omdat Dordrecht geen studentenstad is, valt het aantal kamerbewoners wel mee. Onder het ressort van Dordrecht valt naast Papendrecht ook ’s-Gravendeel.

Gebouw
Een kerk is voor de omgeving vaak allereerst een gebouw. Dordrecht bezit sinds december 1995 een schitterend kerkgebouw aan het Van Eesterenplein. Dit gebouw ligt centraal ten opzichte van Papendrecht en ’s-Gravendeel. Een groot deel van de gemeente woont in de nabijgelegen wijk “Stadspolders”. De kerk ligt naast een winkelcentrum, wat een uitstekend uitgangspunt blijkt te zijn voor evangelisatie-activiteiten.

De Kandelaarkerk is niet het eerste eigen gebouw van de Dordtse vrijgemaakten. Aan de Jan Ligthartlaan heeft de naam “de Kandelaar” al eerder geprijkt. Al in 1986 begon dit gebouw te klein te worden. Het tekort aan vergaderruimte kon worden opgevangen door het huren van lokalen in een tegenover de kerk gelegen schoolgebouw. Maar het uit zijn voegen barsten van de kerkzaal op zondagen – en wat te denken van Avondmaalszondagen met zeven tafels – vroeg om een structurele aanpak. Verbouwplannen sneuvelden. Aan bestaande kerken was niet te komen. Nieuwbouw bleek de enige optie. In 1993 was de kogel door de kerk. Het oude gebouw werd verkocht en een tijdelijk onderkomen werd gevonden in de Kruiskerk, het gebouw van de Baptisten aan de Vrieseweg.

Voor het nieuw te ontwerpen gebouw, is de keuze gevallen op architect De Ruiter. Niet onterecht, want ook in Dordt heeft hij een verrassend gebouw neergezet. Een halfronde kerkzaal met daar omheen twee halve ringen. De buitenste heeft in het midden de entree met uitzicht op het liturgisch centrum en bevat verder onder meer vergaderfaciliteiten; de binnenste ring vormt de hal met aan de uiteinden vergaderruimten. Het balkon tegenover de preekstoel draagt het orgel. Dit orgel deed oorspronkelijk dienst als concertorgel in Musis Sacrum in Arnhem. Voor meer informatie over dit orgel Klik hier.

Tot slot
De kerk van Dordrecht een gemeente waar de Heilige Geest werkt. “Gemeente waar de Heer van houdt”, zo spreekt de dominee regelmatig aan het begin van de preek Dordrecht aan. En zo is het. Dordrecht komt misschien wel wat behoudend over, maar dat heeft zeker zijn goede kanten. Veranderingen kunnen in alle rust besproken worden. De ene verandering valt niet over de andere. In liturgie mag veel, kan veel, maar niet alles hoeft. Belangrijker is elkaar vast te houden in de kerk.

Dordrecht. Een prachtige historische stad. Een rijke kerkhistorische geschiedenis. Een fijne kerkelijke gemeente. Een warme jas die past. Maar vooral een gemeente waar het onvervalste Woord wordt verkondigd. Een stad op de berg, een kandelaar op de standaard. Meer info over de kerken: www.gkv.nl Meer info over belijdenissen: www.gkv.nl Permanente tentoonstelling in: www.grotekerk-dordrecht.nl Meer info over Dordrecht: www.dordrecht.nl of www.vvv.dordrecht.nl

Hoe wij als diakenen willen dienen 

Met Christus als voorbeeld, kunnen en mogen we elkaar en de mensen om ons heen dienen. Hij die de wereld regeert en ons alles geeft wat wij nodig hebben, maakt het ook mogelijk om te geven en te delen. Niet als doel in zichzelf, maar om zodoende de dankbaarheid en de eer ook weer op Hem te richten.

Als diaconale christenen willen we staan in de traditie van de geboden van God in de Bijbel en de gebruiken van Zijn gemeente door de geschiedenis heen. Daarin merken we steeds twee aandachtsgebieden op:

1. Het zorgen voor/omzien naar elkaar als gemeenteleden; de gemeente zal een 'veilig huis' zijn voor wie daar wonen. Op sociaal vlak maar ook in financieel opzicht zal er aandacht voor elkaar zijn en ondersteuning worden gegeven als dat nodig is.

2. Christus’ liefde is voor alle mensen; de gemeente wil dit ook tonen aan de mensen om hen heen, in de straat, de wijk, de stad, het land en de wereld.

Dienstbaar zijn in de traditie van Christus en Zijn gemeente betekent voor ons ook dat we zoeken naar mogelijkheden en middelen die nodig en effectief zijn in de tijd waarin wij nu leven. Gericht op de situatie van de wereld anno nu. Dat houdt o.a. in: de strijd aangaan met hebzucht en individualisme en: onze plaats innemen in de ruimte die de overheid biedt.

Als diaconie van de GKV Dordrecht participeren we in het Diaconaal Platform Dordrecht waarin de diaconieën van diverse kerkelijke gezindten binnen Dordrecht zijn vertegenwoordigd.

Om het seizoen wisselen we van thema, voor dit jaar is het thema:
Leven in verbondenheid met Jezus leidt tot een dienstbaar leven (klik hier)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier onder Contact/Contactpersonen/Diaconie.

Klik hier voor de Jaaragenda 2018/2019.